hst2

GDPR

Informationsforpligtelse vedrørende personlige data

som følge af Europa-Parlamentets og EU-rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af enkeltpersoner i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46 /EF (generel forordning om databeskyttelse – GDPR).
ADMINISTRATOREN FOR PERSONLIGE DATA er HURTOSTAL 2 selskab med begrænset ansvar, ul. Pomorska 53 b, Szczecin
Kontakt med administratoren – agrochala@hst2.pl agrochala@hst2.pl

I OMRÅDET AF VORES VIRKSOMHED BEHANDLER VI PERSONLIGE DATA

 1. dataemner: kunder, leverandører, entreprenører, potentielle entreprenører samt deres medarbejdere og personer, der samarbejder med dem (omfanget af de behandlede data: navne, efternavne, forretningsdata, kontaktoplysninger, adresseoplysninger, bankkontonumre, registreringsdata) og registrering (f.eks. CPR-nr., ID-kortnummer). Hvis salget finder sted med transport, yderligere registreringsnumre, ID-kortnummer).
 2. Formål med de behandlede data:
  • afslutning og udførelse af salgstransaktioner, implementering af tjenester og produktionsordrer,
  • opfyldelse af bindende juridiske forpligtelser, inkl. indsendelse og overvejelse af klager, datalagring med henblik på fremtidige procedurer for autoriserede organer
  • legitim juridisk interesse: dokumentation af transaktionens gennemførelse; etablering, forsvar og forfølgelse af krav; direkte markedsføring; oprettelse af udsagn, analyser og statistikker, herunder omsætning og salg, til interne formål. verifikation af entreprenørens betalingstroværdighed, arkivering.
 3. Oprindelsen af personoplysninger
  De data, vi behandler, leveres til os direkte af de registrerede eller fra andre databehandlere, som vi samarbejder med, eller fra offentligt tilgængelige kilder (inklusive KRS, CEIDG, Internet).
 4. Modtagere af personlige data
  Vi kan overføre dataene til enheder, der behandler data på vores vegne: enheder, der formidler i transaktioner, der er indgået af os, underleverandører, enheder, der yder rådgivning, konsulentbistand, revision, it, juridisk, skatte- og regnskabsassistance, andre databehandlere, der behandler data på deres egne vegne, hvis deltagelse er nødvendig for gennemførelsen af passende aktiviteter, inkl. transportvirksomheder, forsikringsselskaber, statslige forvaltningsorganer, domstole, fogeder, kurerer og postoperatører, banker, enheder, der samarbejder med os om håndtering af regnskabsmæssige, skattemæssige og juridiske forhold – i det omfang de bliver dataadministrator. At give personoplysninger er generelt frivilligt, men det kan være en betingelse for indgåelse af en kontrakt.
 5. Perioden med behandling af personoplysninger
  Vi behandler data i den tid, der er nødvendig for at nå formålet med behandlingen. Efter at have afsluttet det arkiverer vi personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. På grund af de lovbestemte forældelsesfrister for civilretlige krav og forældelsesfristen for offentligretlige krav slettes personoplysninger efter ti år fra udgangen af det år, hvor formålet med databehandlingen blev opnået.
 6. Automatiseret beslutningstagning
  Vi tager ikke beslutninger, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, af personlige data.
 7. Dataoverførsel uden for EØS
  Hvis det er nødvendigt at afslutte en transaktion med en entreprenør uden for EØS, kan det være nødvendigt at overføre personoplysninger uden for EØS. Overførsel af data uden for EØS finder som regel sted på grundlag af standardkontraktbestemmelser, hvis indhold er godkendt af Europa-Kommissionen.
 8. De registreredes rettigheder
  Registrerede har ret til:
  • berigtigelse (korrektion) af data i det omfang og på de betingelser, der er specificeret i art. 16 GDPR;
  • sletning af data i det omfang og på de betingelser, der er specificeret i art. 17 GDPR;
  • begrænsning af behandlingen (suspension af datafunktioner eller ikke-sletning af data – i henhold til den indsendte ansøgning), i det omfang og på de betingelser, der er specificeret i art. 18 GDPR;
  • adgang til data (anmodning om oplysninger om de data, der behandles af os og en kopi af dataene), i det omfang og på de betingelser, der er specificeret i art. 15 GDPR;
  • dataoverførsel i det omfang og på de betingelser, der er specificeret i art. 20 GDPR;
  • modsætte os behandling af personoplysninger (inklusive profilering), hvis grundlaget for brugen af data er vores legitime interesse, i det omfang og på de betingelser, der er beskrevet i art. 21 GDPR.

  Hvis du vil bruge en af ovenstående rettigheder, skal du sende en anmodning sammen med en angivelse af omfanget af data, der er genstand for anmodningen, til adressen til den personlige dataadministrator.
  For at beskytte data mod uautoriseret adgang kan vi anmode om yderligere identifikation af den registrerede eller yderligere oplysninger.
  Muligheden for at implementere hver af de ovennævnte rettigheder skyldes gældende lov, f.eks. Afhænger af det juridiske grundlag for databehandling og formålet med behandlingen af dem.
  Den registrerede har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden i forbindelse med behandlingen.